1. Какво е калибриране?

Според закона за измерванията, ДВ. Бр. 46, 2002 г. калибрирането е: Съвкупност от действия, които при определени условия установяват зависимостта между стойностите на величината, показани от измервателен уред или измервателна система или стойностите представени от мярка или сравнителен материал, и съответните стойности реализирани от еталони. Тоест, при калибрирането ние установяваме отклонението на резултатите от измерванията на Вашето средство за измерване спрямо действителната стойност, възпроизведена от нашия еталон, при определени условия. Калибрирането не трябва да се бърка с проверката. Калибрирането попада в областта на доброволната метрология, докато проверката е в областта на законовата метрология и при нея се изследва дали средството за измерване съответства на задължителни (законови) изисквания, тоест дали грешката на уреда е по-малка или по-голяма от максимално допустимата.

2. Защо на сертификата за калибриране не присъства срок, за неговата валидност?

Лаборатория за калибриране "Тотал-Тест" е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025:2018, в съответствие с който валидността на издадените сертификати не се посочва и ние нямаме право да поставяме срок на валидност на сертификата или дата на следващо калибриране.

Презумцията, залегнала в това изискване на стандарта е, че повечето клиенти, които използват сертификатите за калибриране, работят по свои системи за управление на дейността (Например HACCEP-система за безопасност на храните, GMP-добра лабораторна практика и други), в които най-често е посочен междукалибровъчния интервал на съответния уред, било то термометър, влагомер или уред за скорост на движение на въздуха. При други пък този интервал на рекалибриране се определя от съответния надзорен орган.

Интервала на прекалибриране зависи много от бранша, в който оперира съответната фирма. Например за хранителната промишленост, фармацията, медицината интервалът на рекалибриране най-често е една година, а за изпитвателните лаборатории  и органи за контрол е три години.

3. Защо е необходимо да се рекалибрира вече веднъж калибрирано средство за измерване?

Повечето термометри, термохигрометри и анемометри са устойчиви и надеждни измервателни уреди. Въпреки това, нерядко настъпват промени в показанията на определени инструменти в резултат на температурната цикличност и ежедневната им употреба.

Когато например един течностен термометър се нагрее, течността в резервоара се разширява и се издига нагоре в капиляра, където нивото й показва стойността на температурата. Всеки цикъл на нагряване и охлаждане упражнява огромен натиск върху резервоара. След многократна употреба дори най-висококачествената течност в един стъклен термометър ще причини малка промяна в обема на резервоара поради това разширяване и свиване. Настъпването на промяна от този тип ще предизвика и промяна в отчетените от термометъра стойности.

Капацитивните сензори на термохигрометрите са много чувствителни към замърсяване, особено когато се работи с тях в силно запрашена среда. Прахта полепва по огледалото на сензора и това води до промяна в показанията на измерената относителна влага.

Анемометрите също променят показанията си при определени условия. Например, анемометрите с нагреваема жичка и нагреваема пъпка лесно се замърсяват, поради факта, че като се загреят до 80°С привличат прахта, който полепва по тях. Витловите сонди за измерване  скорост на движение на въздуха също са чувствителни от замърсяване на перките, но освен това и най-малка деформация на перките води до промяна в отчетените стойности.

Рекалибрирането на определени интервали от време позволява на потребителя да се запознае със степента на настъпилите промени и да прецени доколко тези промени влияят  на нивото на необходимата точност. Оценката на промените, отчетени по време на серия от рекалибрационни процедури, позволява на потребителя да направи прогноза на хронологичните данни и по този начин да определи подходящи интервали за калибриране в бъдеще.

4. На какъв интервал от време трябва да се рекалибрира едно средство за измерване?

Ние нито можем, нито имам право да определяме срока, в който да рекалибрирате Вашите средства за измерване или да поставяме такъв срок в нашите калибрационни сертификати. Това трябва Вие сами да определите като вземете в предвид честотата на използване, параметрите на приложение (температурите и влага  на използване, степента на натоварване), отговорността на конкретните измервания и изискванията на регулаторните органи и/или системите за качество, които използвате.

Повечето от нашите клиенти, които поддържат сертификация по ISO 9000 и QS 9000, използват едногодишен калибрационен период, но една година може да е много дълъг (или много къс!) период за Вашето специфично приложение. Във всеки случай потърсете съвета на специалист, ако не можете да определите интервала на рекалибриране или не сте сигурни в избрания от Вас интервал.

След като вече имате налични данни от извършени калибрационни процедури, които показват промените в показателите на инструмента (например, три години с едногодишен интервал на калибриране), прегледайте тези данни и тенденциите в показателите на инструмента и направете съответната преценка. Възможно е уреда да е достатъчно устойчив и надежден, което позволява интервала на рекалибриране да бъде удължен на две години например.

5. Как се избират точките, в които трябва да се калибрира средството за измерване?

Ние препоръчваме на нашите клиенти винаги да калибрират своите уреди в три точки. Като две от точките е нормално да са крайните точки на интервала, в които измервате или тряба да следите за поддържането на тези параметри с Вашия уред, а третата точка обикновено е междинна на първите две, тъй като в почти всички случаи отклонението на Вашито средство за измерване не е линейно и така можете по-ефективно да използвате резултатите от калибрирането. Разбира се тези точки могат да бъдат модифицирани в съотвествие с изискванията на клиента, при което могат да бъдат определени по-малко или повече точки на калибриране.

6. Какъв документ получава клиента за извършеното от нас калибриране?

След извършване на калибрирането издаваме сертификат, който включва всички данни, изискуеми от ISO 9000 и ISO 17025, в това число следваните методики, стойностите на калибрирания уред и нашите еталони със съответното отклонение и разширена неопределеност, както и всички данни за проследимостта на нашите еталони.

Вие трябва да бъдете взискателни към сетрификата за калибриране, който получавате. Проверете добре информацията в него и особено дали са изписани коректно данните на Вашата фирма и на средството за измерване, тъй като Вашия одитор ще прегледа сертификата в детайли и при евентуални нередности може да го отхвърли и вие да имате едно несъответствие за преодоляване.

Към всеки уред залепваме етикет, указващ датата на калибриране и номера на сертификата за калибриране. Този етикет обаче служи само за Ваше и наше улеснение и не  удостоверява калибрирането на уреда. Единствено сертификата за калибриране изпълнява тези функции.

7. Колко време е необходимо за обработката на една поръчка за калибриране?

Времето за обработка на една поръчка е обикновено от 5 до 7 работни дни. То зависи обаче от нашата натовареност и броя на Вашите уреди. За това, особено когато имате повече уреди за калибриране, моля да ни уведомите предварително, за да можем да Ви определим срок за изпълнение на Вашата поръчка. Ако поръчката Ви е спешна, уведомете ни за това и ние ще направим всичко възможно да свършим работата в срок. Но е добре винаги да планирате един срок от поне 10 дни преди Ваш одит или проверка, в който да ни донесете уредите си за калибриране.

Ако използвате формата за заявка на страницата, Вие ще ни улесните изключително много, което ще помогне при съкращаването срока за калибриране на Вашите средства за измерване.

8. При калибрирането правят ли се настройки на средството за измерване, така че да измерва по-точно?

Не, ние не правим никакви електронни или механични настройки на Вашия уред, които да му позволяват за измерва по-точно. Както е написано в отговора на първия въпрос, при калибрирането ние само установяваме отклонение на стойностите на Вашето средство за измерване.

Някои уреди, като анемометри или термохигрометри, могат да бъдат настроени/тарирани, така че значително да подобрят точността на своето измерване. Ако имате нужда сензора на Вашия уред да бъде тариран, може да се свържете с нас , за да установим дали това може да бъде направено при притежаваното от Вас средство за измерване.